Lokal TVs Vedtægter

§ 1 Navn, hjemsted og formål

Stk 1. Foreningens navn er Bispebjerg Lokal-TV (BL-TV).

Stk 2. BL-TV har hjemsted og virke i Bispebjerg Bydel, Københavns Kommune.

Stk 3. BL-TVs formål er at producere lokalt TV om og for Bispebjerg.

§ 2 Medlemsforhold

Stk 1. Organisationsmedlemskab kan ansøges af personer udpeget af
foreninger, klubber, kirker, kulturelle og sociale institutioner, og af erhvervsvirksomheder hjemmehørende i Bispebjerg Bydel.

Stk 2. Organisationsmedlemskab opnås, hvis et almindeligt flertal på generalforsamlingen går ind herfor.

Stk 3. Organisationsmedlemmer betaler årskontingent.

Stk 4. Organisationsmedlemskabet er knyttet til den af organisationen udpegede person. Denne kan udpege en suppleant.

Stk 5. Organisationsmedlemmer har ret til vederlagsfri omtale i BL-TV af egen organisations ikke-kommercielle arrangementer
i henhold til nærmere retningslinier herom fastsat af bestyrelsen.

§ 3 Medlemskab

Stk 1. Individuelt medlemskab kan ansøges af enkeltpersoner med tilknytning til Bispebjerg, som ønsker at deltage aktivt i BL-TVs programvirksomhed.

Stk. 2. BL-TVs programvirksomhed planlægges og udføres af individuelle medlemmer i henhold til retningslinier fastsat af bestyrelsen.

Stk. 3. Eventuelt offentligt støttede ansatte skal have individuelt medlemsskab.

Stk. 4. En person kan både være repræsentant for en organisation og have individuelt medlemsskab med henblik på deltagelse i programvirksomheden.

§ 4 Eksklusion

Stk 1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis vedkommende ikke skønnes at efterleve BL-TVs formål på betryggende vis.

§ 5 Generalforsamling

Stk 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar,
og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse.

Stk 2. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden,
tre medlemmer af bestyrelsen, eller hvis 10 medlemmer stiller forslag herom.

Stk 3. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf.
3. Regnskabets fremlæggelse og godkendelse heraf.
4. Indkomne forslag, herunder forslag til optagelse af nye medlemmer.
5. Budgettets fremlæggelse og godkendelse heraf.
6. Fastsættelse af kontingenter.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Stk 4. Der kan ikke træffes beslutning om forslag, der ikke har været på dagsordenen. Forslag til stk 3 nr 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 15..december.

Stk 5. Stemmeret på generalforsamlingen har organisationsmedlemmer, som har betalt kontingent.
Individuelle medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret, når de har deltaget i BL-TVs programvirksomhed indenfor 6 måneder før årsmødet.

§ 6 Bestyrelse

Stk 1. Bestyrelsen består af fem personer, og vælges i valggrupper.
Tre medlemmer vælges af organisationsmedlemmer og to vælges af individuelle medlemmer. Desuden vælger hver valggruppe en suppleant.

Stk 2. En person, der både repræsenterer en organisation og har individuelt medlemskab, har stemmeret i begge valggrupper.

Stk 3. Højst ét medlem af bestyrelsen kan repræsentere en erhvervsvirksomhed.

Stk 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk 5. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

Stk 6. Bestyrelsen fremlægger, efter indstilling fra foreningens medlemmer, forslag til BL-TVs programpolitik.

Stk 7. Bestyrelsen udpeger en redaktør med myndighed og ansvar ifølge gældende lov.
I tilfælde af udgifter i forbindelse med retsforfølgelse hæfter foreningen solidarisk med den ansvarshavende redaktør.

Stk 8. Bestyrelsen udarbejder eventuelle produktionsaftaler omkring udsendelser, der produceres på BL-TV.
Bestyrelsen tager stilling til spørgsmål om salg af sendetid, sendesamvirke og andet internt og eksternt samarbejde.

§ 7 Økonomi

Stk 1. BL-TVs regnskabsår følger kalenderåret.

Stk 2. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk 3. Revideret regnskab for det foregående år og budget for det følgende år skal foreligge generalforsamlingen med henblik på. godkendelse.

Stk 4. Foreningens formue hæfter alene for BL-TVs økonomiske forpligtelser.

Stk 5. Bestyrelsen kan meddele prokura indenfor en nærmere angivet beløbsramme. Dog ikke vedrørende køb af fast ejendom eller pantsætning.

§ 8 Tegningsret

Kassereren tegner foreningen i økonomisk henseende indenfor en af bestyrelsen angivet beløbsramme. Større beløb fordrer den samlede bestyrelses stillingtagen.

§ 9 Ændringer af vedtægter

Stk 1. Vedtægtsændring kan ske på generalforsamlingen, når forslag herom er adviseret i mødeindkaldelsen,
og hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

§ 10 Opløsning

Stk 1. Beslutning om opløsning af foreningen BL-TV skal træffes af bestyrelsen og godkendes på en generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

Stk 2. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler og udstyr kulturelle eller almennyttige formål i Bispebjerg Bydel.

§ 11 Vedtægternes anvendelse

Stk 1. Strid om disse vedtægter kan afgøres ved voldgift, hvortil hver af stridens parter udpeger en voldgiftsmand.

Stk 2. Disse voldgiftsmænd udpeger tilsammen en opmand. I tilfælde af uenighed udpeges opmanden af retspræsidenten i den lokale retskreds.

Stk 3. Voldgiftens afgørelse er endelig.