Lokal TVs Vedtægter

§ 1 Navn, hjemsted og formål

Stk 1. Foreningens navn er Bispebjerg Lokal-TV (BL-TV).

Stk 2. BL-TV har hjemsted og virke i Bispebjerg Bydel, Københavns Kommune.

Stk 3. BL-TVs formål er at udsende flow-tv til borgerne i hovedstadsområdet under sendenavnet TV STORBYEN.

Skt. 4. Disse vedtægter justeres, hvis BLTV skal ansøge om sendetilladelse på Kanal Hovedstaden.

§ 2 Medlemsforhold

Medlemsskab kan ansøges af enkeltpersoner, der ønsker at bidrage til sendefladen. .

§ 3 Eksklusion

Stk 1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis vedkommende ikke skønnes at efterleve BL-TVs formål på betryggende vis.

§ 4 Generalforsamling

Stk 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1. oktober,
og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse.

Stk 2. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden eller hvis 3 medlemmer stiller forslag herom.

Stk 3. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf.
3. Regnskabets fremlæggelse og godkendelse heraf.
4. Indkomne forslag.
5. Budgettets fremlæggelse og godkendelse heraf.
6. Fastsættelse af kontingenter.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Stk 4. Der kan ikke træffes beslutning om forslag, der ikke har været på dagsordenen. Forslag til stk. 3 nr. 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 1 ugen inden generalforsamlingen.

Stk 5. Stemmeret på generalforsamlingen har organisationsmedlemmer, som har betalt kontingent.
Individuelle medlemmer har stemmeret, når de har deltaget fast i BL-TVs programvirksomhed indenfor 6 måneder før generalforsamlingen.

§ 6 Bestyrelse

Stk 1. Bestyrelsen består af op til fem personer. Et medlemmer kan vælges af organisationsmedlemmer, og øvrige vælges af individuelle medlemmer. Desuden vælger hver valggruppe en suppleant.

Stk 2. En person, der både repræsenterer en organisation og har individuelt medlemskab, har stemmeret i begge valggrupper.

Stk 3. Højst ét medlem af bestyrelsen kan repræsentere en erhvervsvirksomhed.

Stk 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk 5. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

Stk 6. Bestyrelsen fremlægger, efter indstilling fra foreningens medlemmer, forslag til BL-TVs programpolitik.

Stk 7. Bestyrelsen udpeger en redaktør med myndighed og ansvar ifølge gældende lov.
I tilfælde af udgifter i forbindelse med retsforfølgelse hæfter foreningen solidarisk med den ansvarshavende redaktør.

Stk 8. Bestyrelsen udarbejder eventuelle produktionsaftaler omkring udsendelser, der produceres på BL-TV, og tager stilling til andet internt og eksternt samarbejde.

§ 7 Økonomi

Stk 1. BL-TVs regnskabsår følger kalenderåret.

Stk 2. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte eksterne, professionelle revisor.

Stk 3. Revideret regnskab for det foregående år, økonomisk status for indeværende år, og budget for det følgende år skal foreligge generalforsamlingen med henblik på godkendelse.

Stk 4. Alene foreningens formue hæfter for BL-TVs økonomiske forpligtelser.

Stk 5. Bestyrelsen kan meddele prokura indenfor en nærmere angivet beløbsramme. Dog ikke vedrørende køb af fast ejendom eller pantsætning.

§ 8 Tegningsret

Kassereren tegner foreningen i økonomisk henseende indenfor en af bestyrelsen angivet beløbsramme. Større beløb fordrer den samlede bestyrelses stillingtagen.

§ 9 Ændringer af vedtægter

Stk 1. Vedtægtsændring kan ske på generalforsamlingen, når forslag herom er adviseret i mødeindkaldelsen,
og hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

§ 10 Opløsning

Stk 1. Beslutning om opløsning af foreningen BL-TV skal træffes af bestyrelsen og godkendes på en generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

Stk 2. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler og udstyr kulturelle eller almennyttige formål i Bispebjerg Bydel.

§ 11 Vedtægternes anvendelse

Stk 1. Strid om disse vedtægter kan afgøres ved voldgift, hvortil hver af stridens parter udpeger en voldgiftsmand.

Stk 2. Disse voldgiftsmænd udpeger tilsammen en opmand. I tilfælde af uenighed udpeges opmanden af retspræsidenten i den lokale retskreds.

Stk 3. Voldgiftens afgørelse er endelig.

Vedtaget første gang på BL-TVs stiftende generalforsamling 13. maj 1998 med ændringer af  4. januar 2000, 8. maj 2014, 5. november 2018 og 28. august 2019.